GLOBÁLNÍ PAKT O MIGRACI

 

 

 

GLOBÁLNÍ PAKT O BEZPEČNÉ, SPOŘÁDA A ŘÁDNÉ MIGRACI SLEDEK MEZIVLÁDNÍCH JEDNÁNÍ, SCHVÁLENÝ VŠEMI VLÁDAMI

13. ČERVENCE 2018

 

 

 

My, hlavy států a vlád a vysocí představitelé, ktí jsme se sešli v Maroku 10. a 11. prosince 2018, znovu potvrzujeme Newyorskou deklaraci pro uprchky a migranty a jsme rozhodnuti význam přispět k posílené spolupráci v oblasti mezinárodní migrace ve všech jech rozměrech a přijímáme tuto Globál dohodu o bezpečné, spořádané a řádné migraci:

 

PREAMBULE

 

1. Tato Globál dohoda vychází z cílů a princi Charty Organizace spojených národů.

 

2. Vyczí také z Všeobecné deklarace lidských práv; z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech; z dalších kčových mezinárodních smluv o lidských právech1; z Úmluvy OSN proti mezinárodnímu organizovanému zlinu včet Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a tmi, a Protokolu proti pašování

migrantů po zemi, na moři a ve vzduchu; z Úmluvy o otroct a dodatkové úmluvy o zrušení otroctví, obchodu s otroky a institucí a postupů podobných otroctví;

z Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu; z Úmluvy OSN o boji proti dezertifikaci; z Pížské dohody2; z úmluv Mezinárodní organizace práce

o podpoře důstoj práce a migrace pracovní3; le z Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; z Akční agendy v Addis Abebě; z Rámce Sendai pro snižování rizik katastrof a z Nové agendy pro města.

 

3. Diskuse o mezinárodní migraci na globál úrovni nejsou nové. Vzponáme si na pokroky dosažené v rámci dialogů OSN na vysoké úrovni o mezinárodní migraci a rozvoji v letech

2006 a 2013. Uznáváme také výsledky Globálního fóra pro migraci a rozvoj, které bylo zahájeno v roce 2007. Tyto platformy ipravily cestu pro Newyorskou deklaraci pro uprchky a migranty, v níž jsme se zavázali vypracovat globál dohodu o uprchcích a přijmout tuto Globál dohodu o bezpečné, spořádané a řádné migraci ve dvou samostatných procesech. Tyto dvě globál dohody spolně představují vzájem se doplňu mce mezinárodní spolupráce, které naplňují své manty, jak je stanoveno v Newyorské deklaraci

 

 

 

1 Mezinárod úmluva o odstranění všech forem raso diskriminace, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestům, Úmluva o právech dítěte, Mezinárod úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich

rodinných íslušníků, Mezinárod úmluva o ochraně všech osob ed násilm zmizením, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

2 Přijata v rámci Rámco úmluvy OSN o změně klimatu v rozhodnutí FCCC / CP / 2015/10 / Add.1, rozhodnutí

1 / CP.21.

3 Úmluva o migraci za účelem zaměstná z roku 1949 (č. 97), Úmluva o migrujících pracovnících z roku 1975 (č. 143), Úmluva o rovném zacházení z roku 1962 (č. 118), Úmluva o důstoj práci pro domácí pracovníky z roku 2011 (č. 189).

pro uprchky a migranty, která uznává, že migranti a uprchci mohou čelit mnoha stejným problémům a jsou stej zranitelní.

 

4. Uprchci a migranti mají nárok na stej všeobecná lidská práva a základní svobody, která musí být vždy respektována, chráněna a naplňona. Uprchci a migranti ovšem představují dvě odlišné skupiny říze samostatnými právními mci. Pouze uprchci mají nárok na zvlášt mezinárodní ochranu podle mezinárodního uprchlického práva. Tato globál dohoda se tý migrantů a představuje kooperativní mec zaměřený na migraci ve všech jech rozměrech.

 

5. Jako íspěvek k přípravnému procesu této globál dohody uznáváme vstupy sdílené členskými státy a příslnými zúčastnými stranami během ze konzultací a inventarizace, jakož i zprávu genelního tajemníka Migrace, která funguje“.

 

6. Tato globál dohoda je milníkem v historii globálního dialogu a mezinárodní spolupráce v oblasti migrace. Je zakotvena v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a v A agendě z Addis Abeby a jem informačním zdrojem je Prohlášení o dialogu na vysoké úrovni o mezinárodní migraci a rozvoji, které bylo ijato v říjnu 2013. Vyczí z průkopnické práce bývalého zástupce generálního tajemníka pro mezinárodní migraci a rozvoj, včet jeho zprávy ze dne

3. února 2017.

 

7. Tato globál dohoda představuje právně nezávazný mec založený na spolupráci, který vychází ze závaz dohodnutých členskými státy v Newyorské deklaraci pro uprchky a migranty. Posiluje mezinárodní spolupráci mezi všemi íslnými aktéry v oblasti migrace, přičemž uznává, že žádný stát nemůže řit migraci sám a potvrzuje svrchovanost států a jejich závaz podle mezinárodního práva.

 

NAŠE VIZE A HLAVNÍ ZÁSADY

 

8. Tato globál dohoda vyjadřuje náš spolný závazek zlepšit spolupráci v oblasti mezinárodní migrace. Migrace je součástí života li od nepaměti a uznáváme, že je zdrojem prosperity, inovací a udržitelného rozvoje v našem globalizovaném světě a že tyto pozitivní dopady lze optimalizovat zlepšením řízení migrace. tšina migrantů na celém světě dnes cestuje, žije a pracuje bezpečně, řádně a pravidelně. Přesto migrace nepochyb ovlivňuje naše země, obce, migranty a jejich rodiny velmi rozdílnými a někdy nepředvídatelnými způsoby.

 

9. Je velmi lité, aby nás výzvy a íležitosti mezinárodní migrace spíše spojovaly než rozlovaly. Tato Globál dohoda stanovuje naše společné porozumění, povinnosti a jednoznačné zaměření týka se migrace, aby z těžili všichni.

 

Spolné porozumění

 

10. Tato Globál dohoda je výsledkem bezprecedentního posouzení důkazů a dat shromážných během otevřeného, transparentního a inkluzivního procesu. Hovořili jsme o svých životech a slyšeli různorodé zory, obohacu a formu naše společné chápání tohoto slitého jevu. Zjistili jsme, že migrace je určucím prvkem globalizovaného světa, že spojuje obce ve ech regionech a napříč všemi regiony, pročež jsou všechny naše země jak zeměmi původu, tak i tranzitu a určení. Uznáváme, že je nadále nut zvyšovat mezinárodní úsilí a posilovat naše znalosti a analýzy migrace, protože společné poznání podpoří procesy,

které uvol potenciál udržitelného rozvoje pro všechny. Musíme shromažďovat a šířit kvalit údaje. Musíme zajistit, aby byli současní i potenciál migranti pl informováni o svých právech, povinnostech a možnostech bezpečné, spořádané a řádné migrace a byli si vědomi rizika nelegál migrace. Musíme také poskytnout všem našim občanům ístup k objektivním, fakticky podloženým a jasným informacím o výhodách a nevýhodách migrace, tak abychom umlčeli klamavé íhy, kte vedou k negativnímu vnímání migrantů.

 

Spolné povinnosti

 

11. Tato Globál dohoda nabízí 360stupňovou vizi mezinárodní migrace a uznává, že je zapotřebí komplexního přístupu k optimalizaci celkových přínosů migrace a současně řeší rizika a výzvy pro jednotlivce a komunity v zech původu, tranzitu a určení. Žádná země nemůže sama řešit problémy a íležitosti tohoto globálního jevu. S tímto komplexním přístupem se snažíme usnadnit bezpečnou, spořádanou a řádnou migraci a současně snížit dopad a nevýhody nelegál migrace prostřednictvím mezinárodní spolupráce a kombinace opatření uvedených v této Globál smlouvě. Uznáváme naše spolné povinnosti vůči ostatním coby členským státům Organizace spojených národů a budeme řešit své potřeby a obavy ohledně migrace a ijímáme svou ústřední povinnost respektovat, chránit a uspokojovat lidská práva všech migrantů bez ohledu na jejich migrační status a současně podporovat bezpečnost a prosperitu všech nich obcí.

 

12. Tato Globál dohoda se zaměřuje na zrnění nepříznivých faktorů a strukturálních faktorů, které brání lidem v budování a zachování udržitelného živobytí v jejich zech původu, a nutí je, aby hledali budoucnost jinde. Jejím cílem je snížit rizika a zranitelnost, jimž migranti čelí v různých fázích migrace, respektováním, ochranou a dodržováním jejich lidských práv a poskytováním péče a pomoci. Sní se řešit oprávněné obavy obcí a zároveň uznává, že společnosti procházejí demografickými, ekonomickými, sociálními a environmentálními změnami v různých měřítcích, jejichž důsledkem může být migrace nebo

z vyplýva. Usiluje o vytvoření vhodných podnek, které všem migrantům umožní obohatit naši společnost prostřednictvím lidských, ekonomických a sociálních schopností a m usnadnit jejich ínos k udržitelmu rozvoji na stní, národní, regionál a globální úrovni.

 

Jednoznné zaměření

 

13. Tato Globál dohoda uznává, že bezpečná, řádná a pravidel migrace je prospěšná pro všechny, pokud probí zasvěceně, plánovaně a konsensuálně. Migrace by nikdy neměla být aktem zoufalství. V takovém ípadě musíme spolupracovat, abychom reagovali na potřeby migrantů v nebezpečných situacích a řili íslušné problémy. Musíme společně pracovat na vytvoření podnek, které umož společnostem a jednotlivcům žít v bezpečí a důstojnosti v jejich vlastních zech. Musíme chránit lidské životy a ochránit migranty před nebezpečím. Musíme umožnit migrantům, aby se stali plnohodnotnými členy naší společnosti, zdůraznit jejich pozitivní ínos a podporovat zlenění a sociál soudržnost. Musíme vytvářet tší předvídatelnost a jistotu pro státy, společenst a stej tak i pro migranty. Abychom toho dosáhli, zavazujeme se k usnadnění a zajištění bezpečné, spořádané a řádné migrace ve prospěch ech.

 

14. Náš úspěch spočí na vzájem důvěře, odhodlání a solidaritě států plnit cíle a závazky obsažené v této Globál dohodě. Sjednocujeme se v duchu vzájem výhodné spolupráce, abychom řešili problémy a íležitosti migrace ve všech jech rozměrech prostřednictvím

společné odpovědnosti a inovativních řešení. Ve smyslu našeho společného záměru podnime tento historický krok, a pl si uvědomujeme, že Globál dohoda o bezpečné, spořádané a řádné migraci je milníkem, ale ne koncem našeho úsilí. Zavazujeme se pokračovat v multilaterálním dialogu v rámci Organizace spojených národů prostřednictvím pravidelného a účinného mechanismu sledování a přezkumu, který zajis, že se slova tohoto dokumentu stanou reálnými činy ve prospěch milionů li ve všech částech světa.

 

15. Souhlasíme s tím, že tato Globál dohoda je založena na souboru průřezových a vzájem závislých hlavních zásad:

 

Zaměřeno na lidi: Globál dohoda nese silný lidský rozměr, který je vlast migrační zkušenosti samotné. Podporuje prospěch migrantů i občanů v zech původu, tranzitu a určení. Z toho plyne fakt, že Globál dohoda klade jednotlivce na první místo.

 

Mezinárodní spolupráce: Globál dohoda je práv nezávazný kooperativ mec, který uznává, že žádný stát nemůže řešit migraci sám o sobě kvůli irozeně nadnárodnímu charakteru tohoto jevu. Vyžaduje mezinárodní, regionál a dvoustrannou spolupráci a dialog. Její váha tkví v její konsensuál povaze, důvěryhodnosti, kolektivním vlastnictví, společné implementaci, sledování a hodnocení.

 

Národní svrchovanost: Globál dohoda znovu potvrzuje svrchované právo států určovat národní migrační politiku a řídit migraci v rámci s jurisdikce v souladu s mezinárodním právem. V rámci své svrchované jurisdikce mohou členské státy rozlišovat mezi pravidelným a neregulovaným statusem migrace, včet toho, jaká legislativní a politická opatření ijmou k implementaci Globál dohody, vzhledem k různým národním skutečnostem, politim, prioritám a požadavkům na vstup, pobyt a práci, v souladu s mezinárodním právem.

 

Právní stát a řádný proces: Globál dohoda uznává, že dodržování právního státu, řádný proces a přístup ke spravedlnosti jsou zásadní pro všechny aspekty řízení migrace. To znamená, že státní, veřej a soukromé instituce a subjekty, jakož i samot li podléhají zákonům, které jsou veřej vyhlášeny, rovně prosazovány, jejichž výsledkem jsou nezávislé rozsudky a kte jsou v souladu s mezinárodním právem.

 

Udržitel rozvoj: Globál dohoda vyczí z Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a rozvíjí její tezi, že migrace je vícerozměrná realita, kte má zásadní význam pro udržitelný rozvoj zemí původu, tranzitu a určení, což vyžaduje soudržnou a komplex reakci. Migrace přispí k pozitivním výsledkům vývoje a k realizaci cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, zejména pokud je řádně řízena. Cílem Globál komise je využití potenciálu migrace za účelem dosažení všech cílů udržitelného rozvoje, jakož i dopad, který bude t tento úspěch na migraci v budoucnu.

 

Lidská práva: Globál dohoda je založena na mezinárodním právu v oblasti lidských práv a podporuje zásady respektování a nediskriminace. Tím, že budeme dodržovat Globální dohodu, zajistíme efektivní respekt, ochranu a plnění lidských práv všech migrantů bez ohledu na jejich migrační status ve všech fázích migračního cyklu. Rovněž znovu potvrzujeme náš závazek odstranit všechny formy diskriminace, včetně rasismu, xenofobie a netolerance vůči migrantům a jejich rodim.

 

Vnímaní genderu: Globál dohoda zaručuje, že lidská práva žen, mužů, dívek a chlap

budou dodržována ve ech zích migrace, jejich specifické potřeby budou správně chápány

a řešeny a oni sami budou rozhodovat o sobě. Akcentuje genderovou perspektivu, podporuje rovnost žen a mužů a posiluje postavení všech žen a dívek, uznává jejich nezávislost, činnosti a schopnost vedení, proto, aby se na migrantky přestalo pohžet pouze jako na pouhé oběti.

 

Ohled na ti: Globál dohoda prosazuje stáva mezinárodní právní závazky týka se práv dítěte a vždy považuje nejlepší zájem dítěte za hlavní kritérium ve všech situacích týkacích se tí v kontextu mezinárodní migrace, včet tí bez doprovodu a odloučených dě.

 

Celovládní ístup: Globál dohoda považuje migraci za multidimenzionál realitu, kterou nemůže řešit jediný vlád sektor. Aby se migrač politika a její řešení mohly rozvíjet a implementovat, je třeba k istupovat celovládně, což zajistí horizontál a vertilní koherenci postupu ve všech sektorech a na všech úrovních veřej správy.

 

Celospolečenský ístup: Globál dohoda podporuje vznik mnohostranných partnerství, která budou řešit migraci ve všech jech rozměrech, a to tak, že se do její správy zlení migranti, diaspory, st komunity, občanská společnost, akademické obce, soukromý sektor,

poslanci, odbory, národní instituce pro lidská práva, média a další zúčastněné strany.

 

NÁŠ RÁMEC SPOLUPRÁCE

 

16. Prostřednictvím Newyorské deklarace pro uprchky a migranty jsme přijali politické prohlášení a soubor závazků. Tuto deklaraci znovu potvrzujeme v celém jem rozsahu a na jem základě stanovujeme následu mec spolupráce, který se skládá z 23 cílů, jejich zavedení do praxe a le jejich sledování a hodnocení. Každý cíl obsahuje závazek, na jž navazuje řada aktivit považovaných za vhodné stroje politiky a osvědčené postupy. Abychom splnili 23 cílů, budeme realizovat tyto aktivity tak, abychom dosáhli bezpečné, spořádané a řádné migrace v migračním cyklu.

 

Cíle pro bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci

(1) Shromažďovat a využívat přesné a kategorizované údaje jako základ pro důkazy podloženou politiku

 

(2) Minimalizovat nepřízni hnací síly a strukturál faktory, které nutí lidi opustit zemi původu

 

(3) Poskytovat přesné a včasné informace ve ech zích migrace

 

(4) Zajistit, aby ichni migranti měli doklad o právní totožnosti a odpovída dokumentaci

 

(5) Zvýšit dostupnost a flexibilitu cest pro řádnou migraci

 

(6) Usnadnit spravedli a etické ijímací řízení a bezpečnost práce, které zajistí důstojnou práci

 

(7) Označit a eliminovat kritická sta při migraci

 

(8) Zachraňovat životy a vytvořit koordinované mezinárodní úsilí co se týče pohřešovaných migrantů

(9) Posílit nadnárodní reakci na pašování migrantů

(10) Předcházet obchodování s lidmi, bojovat proti mu v rámci mezinárodní migrace a úpl ho vymýtit

 

(11) Spravovat hranice integrovaným, bezpečným a koordinovaným způsobem

 

(12) Posílit jistotu a předvídatelnost v migračních postupech pro vhodný screening, hodnocení a postoupení

 

(13) Využívat detenční zízení pouze v nejvyšší nouzi a vyvíjet alternativy

 

(14) Zlepšit konzulární ochranu, pomoc a spolupráci během celého migrního cyklu

 

(15) Poskytnout migrantům ístup k základním službám

 

(16) Podpořit migranty a společnos, aby bylo dosaženo plného zlenění a sociální soudržnosti

 

(17) Odstranit echny formy diskriminace a podporovat veřejnou debatu založenou na důkazech, aby se formovalo vnímání migrace

 

(18) Investovat do rozvoje dovedností a usnadňovat vzájem uznávání dovednos, kvalifikací a schopností

 

(19) Vytvořit podnky pro to, aby migranti a diaspory maximál ispívali k udržitelmu rozvoji ve všech zech

 

(20) Podporovat rychlejší, bezpečnější a levnější převod finančních prostředků a napomoci finančnímu zlenění migrantů

 

(21) Spolupracovat na usnadnění bezpečného a důstojného návratu a ztného ijmu, stej

jako udržitelného opětovného zlenění

 

(22) Zavést mechanismy pro přenositelnost nároků na sociál zabezpečení a získaných výhod

 

(23) Posílit mezinárodní spolupráci a globál partnerst pro bezpečnou, spořádanou a

řádnou migraci

 

CÍLE A ZÁVAZKY

 

CÍL 1: Shromažďovat a využívat přesné a kategorizované údaje jako klad pro důkazy podloženou politiku

 

17. Zavazujeme se k posílení globál decké základny o mezinárodní migraci tak, že budeme zlepšovat a financovat shromažďování, analýzu a šíření přesných, spolehlivých a srovnatelných údajů, rozlených podle pohlaví, věku, migračního statusu a dalších charakteristických ry relevantních ve vnitrostátních souvislostech, při zachování práva na soukromí podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv a ochrany osobních údajů. le se zavazujeme zajistit, aby tyto údaje podporovaly výzkum, byly zdrojem konzistent

politiky založené na kazech a dobře informova veřejné diskuze a umožnily efektivní sledování a hodnocení plnění závaz v průběhu času.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) vypracovat a provést komplex strategii pro zlepšení údajů o migraci na stní, národní, regionál a globál úrovni za účasti všech íslných zúčastněných stran pod vedením statistické komise OSN harmonizací metodik sběru dat a posílením analýzy a šíření údajů a ukazatelů souvisecích s migra

 

b) Zlepšit mezinárodní srovnatelnost a slitelnost migračních statistik a vnitrostátních datových systémů, včetně dalšího rozvoje a uplatňování statistické definice mezinárodního migranta, vypracování souboru norem pro měření stavu a toků migrantů a dokumentace migračních modelů a trendů, charakteristiky migrantů, jakož i důvodů a dopadů migrace

 

c) Vypracovat globál program na budování a posílení vnitrostátních kapacit při sběru, analýze a šíření dat, sdíle údajů, řešení nedostatků v datech a posuzování kčových migračních trendů, který posílí spolupráci mezi íslnými zúčastnými stranami na ech úrovních, bude poskytovat odbornou ípravu, finanční podporu a technickou pomoc, plvyužije nové zdroje dat, včet velkých dat, a který bude pravidel revidován Statistickou komi OSN

 

d) shromažďovat, analyzovat a používat údaje o účincích a pozitivech migrace, jakož i určit přínos migrantů a diaspor k udržitelmu rozvoji, výsledkem čehož jsou informace o zavádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 do praxe, včet souvisecích strategií a programů na stní, národní, regionál a globál úrovni

 

e) Podporovat další rozvoj a spolupráci mezi stávacími globálními a regionálními databázemi a depozitáři, včet Datového portálu o migračních datech Mezinárodní organizace pro migraci a globálního znalostního partnerst Stové banky o migraci a rozvoji, s cílem systematicky konsolidovat ísluš údaje transparentním a uživatelsky přítivém ístupem, a zároveň podporovat spolupráci mezi agenturami, aby se zabránilo duplicitě

 

f) Zřídit a posílit regionál střediska pro výzkum a odbornou ípravu v oboru migrace a migrační observatoře, jako je např. Africká observat pro migraci a rozvoj, shromažďovat a analyzovat údaje v souladu s normami Organizace spojených národů, týka se osvědčených postupů, íspěvků migrantů, celkových hospodářských, sociálních a politických výhod a nevýhod migrace v zemích původu, tranzitu a určení, jakož i důvodů migrace s cílem stanovit společné strategie a maximalizovat hodnotu roztříštěných údajů o migraci v koordinaci s existujícími regionálními a subregionálními mechanismy

 

g) Zlepšit shromažďování vnitrostátních údajů zleněním témat souvisecích s migrací do národních cenzů, jakmile to bude možné, např. ohledně země narození, země narození rodičů, státního občanství, země trvalého pobytu pět let před ítáním, poslední datum íjezdu a důvod pro migraci, aby byla zajištěna včasná analýza a šíření výsledků, rozčleněných a tabelovaných v souladu s mezinárodními normami pro statistické účely

 

h) Provádět průzkumy domácnos, pracovní síly a dalších s cílem shromažďovat informace o sociálně-ekonomické integraci migrantů nebo idávat standardní migrační moduly do

stávacích průzkumů domácností s cílem zlepšit vnitrostátní, regionál a mezinárodní srovnatelnost a zístupnit shromážděná data veřejným využíváním statistických údajů soubory mikrodat

 

i) Posílit spolupráci mezi státními útvary odpovědnými za údaje o migraci a vnitrostátními statistickými úřady za účelem vypracování statistik týkacích se migrace, včet využití administrativních záznamů pro statistické účely, jako jsou záznamy z hranic, víza, povolení k pobytu, matriky a další relevant zdroje, s ohledem na právo na soukromí a ochranu osobních údajů

 

j) Vypracovat a používat profily migrace specifické pro jednotli země, které zahrnují rozčleněné údaje o všech aspektech týkacích se migrace v celostátním kontextu, včet těch, které se týkají potřeb trhu práce, poptávky po dovednostech a jejich dostupnosti, ekonomické, environmentál a sociál dopady migrace, náklady na transfer, zdraví, vzlání, zaměstnání, život a pracovní podnky, mzdy a potřeby migrantů a ijímacích obcí s cílem vytvořit důvěryhodnou migrační politiku

 

k) Spolupracovat s příslušnými zainteresovanými stranami v zech původu, tranzitu a určení na rozvoji výzkumu, studií a průzkumů o vzájemném vztahu mezi migrací a třemi dimenzemi udržitelného rozvoje, íspěvků a dovedností migrantů a diaspor, jakož i jejich vazeb na země původu a urče

 

CÍL 2: Minimalizovat nepřízni hnací síly a strukturál faktory, které nutí lidi opustit zemi původu

 

18. Zavazujeme se vytvářet vhodné politické, ekonomické, sociál a environmentální podnky pro to, aby lidé vedli rumilovný, produktivní a udržitelný život ve své vlastzemi a plnili své osobní touhy a také hodláme zajistit, aby je zoufalst a zhoršu se životní prostředí nepřinutily hledat živobytí jinde prostřednictvím nelegál migrace. le se zavazujeme ajistit, že bude včas a plně realizována Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a že se bude navazovat na další stáva mce a investovat do jejich provádění s cílem posílit celkový dopad Globál dohody, aby se usnadnila bezpečná, řádná a pravidel migrace.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Podporovat provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, včet Cílů udržitelného rozvoje a Akční agendy v Addis Abebě a závazku vyřit to nejhorší nejíve, jakož i Pížskou dohodu4 a Rámce Sendai pro snižování rizik katastrof 2015-2030

 

b) Investovat do programů, které urychlují plnění cílů udržitelného rozvoje ze strany států s cílem odstranit nepřízni faktory a strukturál faktory, kte nutí lidi opustit zemi původu, a to prostřednictvím vymýcení chudoby, zajištění potravin, zdraví a hygieny, hospodářského růstu podporucího zlenění, infrastruktury, rozvoje měst a venkova, vytváření pracovních st, důstoj práce, rovnosti pohlaví a posílení postavení žen a dívek, odolnosti vůči katastrofám a snižováním jejich rizik, zrňování změn klimatu a izsobení se jim, řešení sociálně-ekonomických dopadů všech forem nási, nediskriminace, právního státu a řádné správy věcí veřejných, ístup k spravedlnosti a ochrana lidských práv, jakož i vytváření a

 

 

 

4 Přijata v rámci Rámco úmluvy OSN o změně klimatu v rozhodnutí FCCC / CP / 2015/10 / Add.1, rozhodnutí

1 / CP.21

udržování rových a inkluzivních společností s účinnými, odpovědnými a transparentními institucemi

 

c) Zavést nebo posílit mechanismy pro sledování a předvídání vývoje rizik a hrozeb, které by mohly vyvolat nebo ovlivnit migrační pohyby, posílit systémy včasného varování, vyvinout nouzové postupy a sady nástrojů, zahájit nouzové operace a podporovat obnovu po katastrofách v úz spolupráci s a podporou dalších států, íslných národních a stních orgánů, národních institucí pro lidská práva a občanské společnosti

 

d) Investovat do udržitelného rozvoje na st a národní úrovni ve ech regionech, což umož všem lidem zlepšit jejich život a uspokojit jejich touhy podporou trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, a to prostřednictvím ímých soukromých a zahraničních investic a obchodních preferencí, vytvořit vhodné podnky, které umož

obcím a jednotlivcům využívat íležitostí v jejich vlastních zech a posílit udržitelný rozvoj

 

e) Investovat do rozvoje lidského kapitálu podporou programů podnikání, vzlávání, odborného vzlávání a rozvoje dovedností a partnerství, produktivní tvorby pracovních st

v souladu s potřebami trhu práce, jakož i ve spolupráci se soukromým sektorem a odborovými svazy, cílem čehož bude snížení nezaměstnanosti mladých lidí, redukce odlivu moz a optimalizace růstu mozků v zech původu a vyití demografické dividendy

 

f) Posílit spolupráci mezi humanitárními a rozvojovými činiteli, a to i podporou společné analýzy, strategie s více dárci a víceletých finančních cyklů s cílem vytvit dlouhodobé odpovědi a výsledky, kte zajistí dodržování práv dotčených osob, odolnost a schopnost obyvatelstva zvládat problémy, jakož i ekonomickou a sociál sebedůvěru a naposledy i to, že tyto snahy zohlední migraci

 

g) Zahrnout migranty do opatření v rámci národní ipravenosti na mimádné události a reakci na ně, včet zohlednění íslných doporučení ze strany konzultativních procesů vedených státem, jako jsou např. Směrnice pro ochranu migrantů v zech stižených ozbrojenými konflikty nebo írodními katastrofami (směrnice iniciativy MICIC)

 

Přírodní katastrofy, nepřízni účinky změny klimatu ​​ a zhoršování životního prostředí

 

h) Posílit společnou analýzu a sdílení informací s cílem lépe mapovat, porozumět, předvídat a řešit migrační pohyby, jako jsou například ty, které mohou vyvolat írodní katastrofy s náhlým nástupem i pomalu vznikací, nepřízni účinky změny klimatu, zhoršování

životního prostředí, jakož i další nebezpečné situace, současně musí být zajištěno účinné respektování, ochrana a plnění lidských práv všech migrantů

 

i) Vypracovat strategie přizpůsobení se a odolnosti vůči írodním katastrofám s náhlým a pomalým nástupem, neíznivým účinkům změny klimatu a zhoršování životního prostředí, jako je dezertifikace, degradace dy, sucho a vzestup hladiny moře, s přihlédnum k možným dopadům na migraci, ičemž uznáváme, že adaptace v zemi původu je prioritou

 

j) Začlenit úvahy týka se migrace obyvatel do strategií ipravenosti na katastrofy a podpořit spolupráci se sousedními a jinými příslnými zeměmi, aby se ipravily na včasné varování, plánování mimořádných událos, vytření zásob, koordinační mechanismy, plánování evakuace, opatření pro ijímání a pomoc a informace pro veřejnost

k) Harmonizovat a rozvíjet ístupy a mechanismy na subregionál a regionál úrovni, které vyřeší neduhy osob postižených írodními katastrofami s náhlým a pomalým nástupem, a to zajištěním ístupu k humanitární pomoci, která napl jejich základní potřeby při plném respektování jejich práv, kdekoli jsou, a podporou udržitelných výsledků, které zvyšují odolnost a soběstačnost, s přihlédnum k možnostem všech zúčastných zemí

 

l) Vytvořit souvislé ístupy k řešení problémů migračních pohy způsobených írodními katastrofami s náhlým a pomalým nástupem, včet zohlednění íslných doporučení ze strany konzultativních procesů řízených státem, například Agendy na ochranu osob migrucích za hranice v kontextu írodních katastrof a změn klimatu a Platformy pro migraci vyvolanou katastrofami

 

CÍL 3: Poskytovat přesné a včasné informace ve všech fázích migrace

 

19. Zavazujeme se napřít své síly k poskytování, zístupnění a šíření přesných, včasných, přístupných a transparentních informací o aspektech spojených s migrací mezi státy, obcemi a migranty ve všech fázích migrace. Dále se zavazujeme, že tyto informace použijeme k rozvoji migračních politik, které zajistí vysokou ru předvídatelnosti a jistoty pro všechny zúčastněné subjekty.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Spustit a publikovat centralizovanou a veřejně přístupnou národní internetovou stránku, která zprostředkuje informace o možnostech regulérní migrace, jako jsou například imigrační zákony a politika jednotlivých ze, vízové povinnosti, formál ležitosti, poplatky a data ohledně měnových kur, požadavky na povolení k zaměstnání, požadavky na odbornou kvalifikaci, reference a jejich ekvivalenty, možnosti odborné ípravy a studia, náklady na živobytí a život podmínky, aby se migranti mohli rozhodnout informovaně

 

b) Podporovat a zlepšovat systematickou bilaterální, regionál a mezinárodní spolupráci a dialog s cílem vyměňovat si informace o trendech souvisecích s migrací, a to i prostřednictvím spolných databází, online platforem, mezinárodních vzdělávacích středisek a kontaktních sítí, a současně zachovat právo na soukromí a ochranu osobních údajů

 

c) Zřídit otevřená a ístupná informační sta na příslných migračních trasách, ktemohou migranty odkázat na odbornou pomoc a poradenst s citlivým ístupem k dětem a s respektem k genderu, nabízet íležitost ke komunikaci s konzulárními zástupci země původu a zístupnit relevant informace, včet těch týkacích se lidských práv a základních svobod, iměřené ochrany a pomoci, možností a způsobů řádné migrace a možností návratu v jazyce, kterému dotyčná osoba rozumí

 

d) Poskytovat nově příchozím migrantům cílené, respektu gender, s ohledem na ti, přístupné a komplex informace a právní poradenst týka se jejich práv a povinnos, včet dodržování vnitrostátních a stních zákonů, získání pracovních povolení a povolení k pobytu, izpůsobení stavu, registrace u orgánů, přístupu k právní ochraně při podávání sžností na porušování práv, jakož i přístupu k základním službám

 

e) Podporovat vícejazyčné informační kampaně respektu gender a založené na kazech a organizovat akce zaměře na zvyšová povědomí a informační schůze před odjezdem v zech původu ve spolupráci s stními orgány, konzulárními a diplomatickými misemi,

soukromým sektorem, akademickou obcí, organizacemi migrantů a diaspor a občanskými společnostmi s cílem podpořit bezpečnou, spořádanou a řádnou migraci a rovněž zdůraznit rizika spojená s nelegál a nebezpečnou migrací

 

CÍL 4: ZAJISTIT, ABY VŠICHNI MIGRANTI MĚLI DOKLAD O PRÁVNÍ TOTOŽNOSTI A ODPOVÍDAJÍCÍ DOKUMENTACI

 

20. Zavazujeme se naplnit právo všech osob na právní identitu tím, že poskytneme všem našim státním íslušníkům důkaz o stát íslušnosti a íslušnou dokumentaci, která vnitrostátním a stním orgánům umož zjištění právní identity migru osoby při vstupu, pobytu a návratu, jakož i zajistit účinné postupy migrace, efektivní poskytování služeb a lepší veřejnou bezpečnost. Dále se zavazujeme, že prostřednictvím vhodných opatření zajistíme, aby migrantům byly vydány v kaž zi migrace odpovída dokumentace a dokumenty

z evidence obyvatel, jako jsou rodné, oddací a úmrt listy, jako prostředek umožňumigrantům účinně uplatňovat jejich lidská práva.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Zlepšit systémy registru obyvatel se zvláštním zaměřením na oslovení neevidovaných osob a našich státních íslní s bydlištěm v jiných zech, včet vydává íslných dokladů totožnosti a dalších z evidence obyvatel, zvýšit kapacity a investice do řešení informačních a komunikačních technologií při zachování práva na soukromí a ochranu osobních údajů

 

b) harmonizovat cestovní doklady v souladu se specifikacemi Mezinárodní organizace pro civil letect s cílem usnadnit interoperabil a všeobecné uzvání cestovních dokladů a bojovat proti zneužití identity a padělání dokumentů, a to i investováním do digitalizace a posílením mechanismů pro sdílení biometrických dat, při zachování práva na soukromí a ochrany osobních údajů

 

c) Zajistit iměřenou, včasnou, spolehlivou a ístupnou konzulární dokumentaci pro naše stát íslušníky s bydlištěm v jiných zech, et dokladů totožnosti a cestovních dokladů, s využitím informačních a komunikačních technologií a také komunitních služeb, zejména ve vzlených oblastech

 

d) Usnadnit ístup k osobní dokumentaci, jako jsou pasy a víza, a zajistit, aby příslušné předpisy a kritéria pro získání takové dokumentace byly nediskriminační, a to provedením analýzy s ohledem na pohlaví a věk, aby se zabránilo problémům během migračního cyklu

 

e) Posílit opatření na vymýcení mezinárodněprávního bezdomovectví, a to i registrováním porodů migrantů, zajištěním toho, aby ženy a mi mohli stejným způsobem předat svou

stát íslušnost svým dětem, poskytovat stát příslušnost tem narozeným na území jiného státu, zejména v situacích, kdy by dítě jinak bylo bez stát íslušnosti, vždy s plným respektem k právu na stát íslušnost a v souladu s vnitrostátními právními předpisy

 

f) Přezkoumat a revidovat požadavky na prokázání stát íslušnosti v centrech poskytování služeb, aby se zajistilo, že migrantům bez dokladů o stát íslušnosti nebo právní identity nebudou odepřeny základní služby a jejich lidská práva budou zaručena

g) Stavět na základě dosavadních postupů na st úrovni, které usnadňují účast na životě obce, jako je jednání s úřady a ístup k příslným služm, tím, že se vydají registrační průkazy všem osobám žijícím v obci včet migrantů, které budou obsahovat základní osobní informace, aniž by dokládaly nárok na stát občanst nebo bydliště

 

CÍL 5: ZŠIT DOSTUPNOST A FLEXIBILITU CEST PRO ŘÁDNOU MIGRACI

 

21. Snažíme se vylepšit možnosti a způsoby řádné migrace, aby se usnadnila mobilita pracovní a důstoj práce, kte odráží demografickou situaci a realitu na trhu práce, optimalizují možnosti vzdělávání, podporují právo na rodinný život a reagují na potřeby migrantů v problematických situacích, s cílem rozšířit a diverzifikovat cesty pro bezpečnou, spořádanou a řádnou migraci.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Vypracovat ve spolupráci s příslnými zainteresovanými stranami v souladu s lidskými právy a s ohledem na gender bilaterální, regionál a mnohostranné dohody o mobilitě pracovních sil obsahu standardní smluvní podnky zaměstnanosti vycze z příslných norem, poky a zásad Mezinárodní organizace práce v souladu s mezinárodními lidskými právy a pracovním právem

 

b) Usnadnit regionál a meziregionál mobilitu pracovních sil prostřednictvím mezinárodních a dvoustranných dohod o spolupráci, jako jsou režimy volného pohybu, liberalizace vízového režimu nebo vícenásobné vízové dohody a mce spolupráce v oblasti mobility pracovních sil v souladu se státními prioritami, poptávkou stního trhu a nabídkou dovedností

 

c) Přezkoumat a revidovat stáva možnosti a způsoby řádné migrace s cílem optimalizovat hledání odborní na trzích práce, vypořádat se s demografickou realitou a výzvami a příležitostmi v oblasti rozvoje v souladu s stními a vnitrostátními požadavky trhu práce a nabídkou dovednos, po konzultaci se soukromým sektorem a dalšími íslnými zúčastnými stranami

 

d) Vytvářet flexibil programy pracovní mobility migrantů založené na právech a s ohledem na gender v souladu s stními a vnitrostátními potřebami na trhu práce a nabídkou dovedností na všech úrovních dovednos, včet dočasných, sezónních, kruhových a rychlých programů v oblastech s nedostatkem pracovních sil, a to poskytováním flexibilních, konvertibilních a nediskriminačních možností víz a povolení, např. pro stálou a dočasnou práci, vícenásobný vstup, studium, podnikání, návštěvu, investice a podnikání

 

e) Podporovat efektivní izpůsobování dovedností v národním hospodářst zapojením stních orgánů a dalších íslných zúčastných stran, zejména soukromého sektoru a odborů, do analýzy stního trhu práce, zjišťování rozdílů v dovednostech, definování požadovaných profilů dovedností a hodnocení efektivnosti politiky migrace pracovních sil, aby byla zajištěna smluvní pracovní mobilita reagu na trh skrze řádnou migraci

 

f) Podporovat efektivní a účinné programy pro izpůsobování dovedností zrychlením zpracování víz a pracovních povolení u standardních žádostí a nabídkou zrychleného a zjednodušeného zpracování víz a povolení pro schválené zaměstnavatele

g) Rozvíjet nebo le budovat stáva vnitrostát a regionál postupy pro ijetí a přiměřený pobyt migrantů inucených opustit země původu v důsledku náhlých írodních katastrof a jiných nebezpečných situací na základě soucitných, humanitárních nebo jiných důvodů, mezi něž patří poskytování humanitárních víz, soukromé sponzorství, ístup ke vzlání pro ti a dočas pracovní povolení, zatímco izpůsobení se v zemi původu nebo návrat do země původu není mož

 

h) Spolupracovat s cílem identifikovat, rozvíjet a posilovat řešení pro migranty, kteří jsou nuceni opustit své země původu kvůli pomalým přírodním katastrofám, neíznivým účinkům změny klimatu a zhoršování životního prostředí, jako je dezertifikace, degradace dy, sucho

a nárůst hladiny moře, et navržení plánovaných možností přestění a víz, v případech, kdy není mož izpůsobení se v zemi původu nebo návrat do země původu

 

i) Usnadnit ístup k postupům pro sjednocení rodiny migrantům na ech úrovních dovedností prostřednictvím vhodných opatření, kte umožňují právo na rodinný život a chrání nejlepší zájmy dítěte, a to i přezkoumáním a revidováním íslných požadavků, kterými mohou být íjmy, jazyková způsobilost, lka pobytu, pracovní povolení a ístup k sociálnímu zabezpečení a službám

 

j) Rozšířit dostupné možnosti pro akademickou mobilitu, a to i prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných dohod, které usnadňují akademické výměny, jako jsou stipendia pro studenty a akademické pracovníky, hostování profesorů, společné vzlávací programy a mezinárodní výzkumné íležitosti ve spolupráci s akademickými institucemi a dalšími íslnými zúčastnými stranami

 

CÍL 6: Usnadnit ​​ spravedli a etické přijímací řízení a bezpnost práce, které zajistí stojnou práci

 

22. Zavazujeme se přezkoumat stáva postupy pro nábor zaměstnanců a zaručit tak, že jsou spravedli a etické, a že chrání echny migru pracovníky proti všem formám zneužívání a vykořisťování s cílem zaručit důstojnou práci a maximalizovat socioekonomický ínos migrantů jak v zemi jejich původu, tak i určení.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Podporovat podpis, ratifikaci, ijetí a provádění íslných mezinárodních nástrojů týkacích se mezinárodní migrace pracovních sil, pracovních práv, důstoj práce a nucené práce

 

b) Navázat na práci stávacích dvoustranných, subregionálních a regionálních platforem, které překonaly překážky a identifikovaly osvědče postupy v oblasti mobility pracovních sil, usnadnit meziregionál dialog s cílem sdílet tyto znalosti a podporovat pl dodržování lidských a pracovních práv migrucích pracovní na všech úrovních dovednos, včetně domácích migrucích pracovní

 

c) Zlepšit právní předpisy o veřejných a soukromých náborových agentuch, aby byly sladěny s mezinárodními pokyny a osvědčenými postupy, zakázat náborářům a zaměstnavatelům účtovat náborové poplatky nebo souvise náklady migrucím pracovníkům nebo je na ně přenášet, aby se předešlo otroct kvůli dluhům, vykořisťování a

nucené práci, včet zavedení povinných a vynutitelných mechanismů pro účinnou regulaci a monitorování náborového průmyslu

 

d) Vytvořit partnerst se všemi zúčastnými stranami, včet zaměstnavatelů, organizací migrucích pracovní a odborů, aby bylo zajištěno, že migru pracovníci dostanou písem smlouvy a budou si vědomi jejich obsahu, předpi týkacích se mezinárodního pracovního náboru a zaměstnání v zemi určení, svých práv a povinnos, jakož i přístupu k účinným mechanismům pro sžnosti a odškodnění v jazyce, ktemu rozumí

 

e) Přijmout a implementovat národní zákony, které postihují porušování lidských a pracovních práv, zejména v případech nucené a dětské práce, a spolupracovat se soukromým sektorem, včetně zaměstnavatelů, personalistů, subdodavatelů a dodavatelů, budovat partnerství, která podporují podnky pro důstojnou práci, předchází zneužívání a vykořisťování a zajišťu, aby byly jasně vymezeny role a odpovědnosti v procesech náboru a zaměstnanosti, čímž se zvýší transparentnost dodavatelského řetězce

 

f) Posílit prosazování spravedlivých a etických norem a politik v oblasti náboru a důstojné práce zvýšením schopností inspektorů práce a dalších orgánů, aby mohli lépe sledovat náboráře, zaměstnavatele a poskytovatele služeb ve všech odvětvích, a ujistili se, že se dodržují mezinárodní lidská práva a pracovní právo a předchází se všechny formy vykořisťování, otroct a nucené, povinné nebo tské práce

 

g) Rozvinout a posílit migraci pracovních sil a spravedli a etické náboro procesy, které umožňují migrantům měnit zaměstnavatele a upravovat podnky nebo délku jejich pobytu s minimál administrativní zátěží a současně podporovat tší íležitosti k důstoj práci a dodržování mezinárodních lidských práv a pracovního práva

 

h) Přijmout opatření, která zakazují zabavování nebo neodsouhlasené zadržování pracovních smluv a cestovních dokla nebo dokladů totožnosti migrantům, aby se předešlo zneužívání, všem formám vykořisťování, nucené, povinné a dětské práce, vydírání a dalším situacím vyvolávacích závislost, a umožnit migrantům pl uplatňovat jejich lidská práva

 

poskytovat migrucím pracovním, kteří pracují s odměňovaným a smluvním zaměstnáním, se stejnými právy a ochranou pracovníků, které jsou rozšířeny na všechny pracovníky v příslušném odvětví, jako jsou práva na spravedli a ízni pracovní podnky, rovnou odměnu za práci stej hodnoty, pokojného shromažďování a sdružování a dosažení nejvyššího dosažitelného standardu tělesného a duševního zdraví, včet mechanismů

ochrany mezd, sociálního dialogu a členst v odborových organizacích

 

i) Poskytnout migrucím pracovním, kteří mají placené a smluvní zaměstnání, stejná pracovní práva a ochranu jako všem pracovníkům v daném odvětví, jako je právo na spravedli a uspokoji pracovní podnky, na stejnou odměnu za práci stej hodnoty, na svobodu pokojného shromažďování a sdružování a dosažení nejvyššího dosažitelného standardu tělesného a duševního zdraví, včet mechanismů ochrany mezd, sociálního dialogu a členst v odborových organizacích

 

j) Zajistit, aby migranti pracu v neformál ekonomice měli bezpečný přístup k účinným mechanismům podávání zpráv, sžností a opravných prostředků v případech vykořisťování, zneužívání nebo porušování jejich práv na pracovišti, způsobem, který nezhorší jejich

postavení, a umožnit jim účast v příslných soudních řízeních, ať už v zemi původu nebo v stě určení

 

k) Přezkoumat íslušné vnitrostát pracovněpvní předpisy, politiky a programy zaměstnanosti, aby se zajistilo, že berou v úvahu specifické potřeby a příspěvky migrucích pracovní ženského pohlaví, a to zejména při pracích v domácnosti a v méně kvalifikovaných profesích, a ijmout konkrét opatření, která předchází, oznamu, řeší a poskytnou účinný prostředek nápravy pro echny formy vykořisťování a zneužívání, včetně sexlního násilí a násilí založeného na pohlaví, jako základ pro podporu politik mobility pracovní síly zohledňucí pohlaví

 

l) Vyvíjet a zlepšovat národní politiky a programy týka se mezinárodní mobility pracovních sil, včet zohlednění íslných doporučení obsažených v obecných zásadách a operačních pokynech MOP pro spravedlivý nábor, v řídících zásadách OSN o obchodních a lidských právech a Mezinárodním systému pro integritu náboru IOM (IRIS)

 

CÍL 7: Oznit a eliminovat kritická místa při migraci

 

23. Zavazujeme se reagovat na potřeby migrantů, kteří čelí riskantním situacím, které mohou vyplynout z okolnos, za nichž cestují nebo z podnek, kterým čelí v zech původu, tranzitu a určení, tím, že jim budeme pomáhat a chránit jejich lidská práva, v souladu s našimi povinnostmi podle mezinárodního práva. le se zavazujeme, že za všech okolností budeme respektovat nejlepší zájmy dítěte, a to především v situacích, jež se tí ímo dotýka, a uplatňovat ístup citlivý k pohlaví při řešení problémů, včet reakcí na různorodou migraci.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Přezkoumat íslušné zásady a postupy, aby bylo zajištěno, že nevytváře, nezhoršují nebo neúmysl prohlubují zranitelnost migrantů, a to uplatňováním ístupu založeného na lidských právech, zohledňucího pohlaví a zdravot postižení, jakož i citlivého na věk a problematiku tí

 

b) Vytvořit komplex politiku a rozvíjet partnerství, která poskytnou migrantům v riskantních situacích bez ohledu na jejich migrační status potřebnou podporu ve všech fázích migrace prostřednictvím identifikace a pomoci, dále ochrany jejich lidských práv, zejména v ípadech ohrožených žen, , zejména těch bez doprovodu nebo odloučených od rodin, íslušníků etnických a náboženských menšin, obětí násilí, včet sexlního a genderového násilí, starších osoby, osob se zdravotním postižením, osob, které jsou diskriminovány z jakéhokoliv důvodu, domorodých obyvatel, pracovníků, kteří čelí vykořisťování a zneužívání, domácích pracovníků, obětí obchodování s lidmi a migrantů podléhacích vykořisťování a zneužívání v souvislosti s pašováním migrantů

 

c) Vypracovat migrační politiky reagu na pohlaví, které budou řit konkrét potřeby a zranitelnosti migrucích žen, dívek a chlapců, které mohou zahrnovat pomoc, zdravot péči, psychologické a ji poradenské služby, stej jako ístup ke spravedlnosti a účinné opravné prostředky, zejména v případech sexlního a genderového násilí, zneužívání a vykořisťování

 

d) Aktualizovat íslušné stáva pracovní právo a pracovní podnky, aby určily a efektivně řily problémy a zneužívání migrucích pracovní na pracovišti na všech

úrovních dovednos, et domácích pracovní a těch, kteří pracují ve stínové ekonomice, ve spolupráci s příslnými zainteresovanými stranami, a to zejména v soukromém sektoru

 

e) Zohlednit migru ti v národních systémech ochrany tí zavedením pevných postupů pro ochranu migrucích tí v příslných legislativních, správních a soudních řízeních a rozhodnuch, stej jako ve všech migračních politikách a programech, kte mají dopad na děti, včet politik konzulární ochrany a služeb a rám přeshraniční spolupráce, s cílem do nich ležitě zlenit nejlepší zájmy dítěte, důsled je vykládat a uplatňovat v koordinaci a spolupráci s orgány ochrany dětí

 

f) Chránit ti bez doprovodu a odloučené děti ve všech zích migrace zavedením specializovaných postupů pro jejich identifikaci, předání, péči a sloučení rodiny a poskytnout přístup ke službám zdravot péče včet duševního zdraví, vzlání, právní pomoci a právu být vyslyšen v rámci správního a soudního řízení, včet rychlého jmenová kompetentního

a nestranného zákonného zástupce, jakožto zásadního prostředku k řešení jejich zranitelnosti a diskriminace, k ochraně před všemi formami násilí a k zajištění ístupu k udržitelným řešením, která jsou v jejich nejlepším zájmu

 

g) Zajistit, aby měli migranti ístup k veřej nebo cenově dostupné nezávislé právní pomoci a zastupování v soudních řízeních, které se jich týka, a to i během souvisecích soudních nebo správních jednání s cílem zajistit, aby ichni migranti byli všude uznáni před zákonem jako osoby a poskytování spravedlnosti bylo nestranné a nediskriminační

 

h) Vytvářet ístupné a účel postupy, které usnadní přechod z jednoho statusu na jiný a informují migranty o jejich právech a povinnostech, aby se zabránilo tomu, že se migranti ocitnou v neregulérním statusu v cílové zemi, aby se snížila nejistota statusu a souvisezranitelnosti, le aby bylo umožněno individuální posuzování statusu migrantů, včet těch, kteří se dostali mimo řádný status, aniž by se museli obávat náhodného vyhoštění

 

i) Stavět na stávacích postupech a usnadňovat migrantům s neregulérním statusem ístup k individuálnímu posouzení, které může vést k řádnému statusu, posuzovat případ od ípadu a

s jasnými a transparentními kritérii, zejména v případech, kte se týkají dě, mládeže a rodin, jako možnost snížit zranitelnosti, také pro státy, aby získali lepší znalosti o stním obyvatelstvu

 

j) Uplatňovat zvlášt podpůrná opatření, která zajis, aby migranti, kteří byli v krizových situacích v tranzitních a cílových zech, měli ístup ke konzulární ochraně a humanitární pomoci, a to i usnadněním přeshraniční a širší mezinárodní spolupráce, zohledněním migrucích popula v rámci ipravenosti na krizové situace, hem reakcí na mimořádné situace a opatření po krizi

 

k) Zapojit st orgány a íslušné zúčastněné strany do identifikace, předávání a pomoci migrantům v rizikové situaci, a to i prostřednictvím dohod s orgány národní ochrany, s poskytovateli právní pomoci a služeb, jakož i zapojením mobilních reakčních týmů tam, kde existují

 

l) Vypracovat národní politiky a programy s cílem zlepšit národní reakce, které reagují na potřeby migrantů v situacích zranitelnosti, včet zohlednění íslných doporučení obsažených v Zásadách a směrnicích globál migrační skupiny, podporovaných praktickými pokyny, o ochraně migrantů v oblasti lidských práv v citlivých situacích

 

CÍL 8: Zachraňovat životy a vytvořit koordinované mezinárodní úsilí co se týče pohřešovaných migrantů

 

24. Zavazujeme se spolupracovat na mezinárodní úrovni s cílem chránit životy a zabránit úmrtí a zraněním migrantů prostřednictvím individuálních nebo spolných tracích a záchranných operací, standardizovaným sběrem a výměnou příslných informací, za předpokladu kolektivní odpovědnosti za ochranu života všech migrantů v souladu s mezinárodním právem. le se zavazujeme identifikovat ty, kteří zemřeli nebo zmizeli, a usnadňovat komunikaci s postiženými rodinami.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Vyvíjet postupy a dohody o hledání a záchraně migrantů, jejichž hlavním cílem je ochrana práva migrantů na život, které podporují zákaz hromadného vyhoštění, zaručují řádný proces a individuál hodnocení, zvyšují kapacitu ijímání a pomoci a potvrzu, že poskytnutí pomoci výlně humanitární povahy migrantům se nepovažuje za protiprávní

 

b) Přezkoumat dopady politik a právních předpisů souvisecích s migrací, aby se zajistilo, že nezvyšují nebo nepředstavují riziko, že migranti budou ztraceni, například že budou označeny nebezpečné tranzit trasy používané migranty, a to prostřednictvím spolupráce s jinými státy, jakož i příslnými zúčastnými stranami a mezinárodními organizacemi na identifikaci kontextových rizik a tvorbě mechanismů pro předcházení takovým situacím a reagování na

ně, se zvláštním důrazem na migru ti, zejména ty bez doprovodu nebo odloučené

 

c) Umožnit migrantům bezodkladně komunikovat se svými rodinami, aby je informovali, že jsou naživu tak, že jim bude usnadněn ístup ke komunikačním prostředkům na trasách a v jejich cíli, včet záchytných st, a také ístup ke konzulárním úřadům, stním úřadům a organizacím, které mohou pomoci s rodinnými kontakty, zejména v případech tí bez doprovodu nebo odloučených migrucích dě, stej jako dospívacích

 

d) Vytvořit nadnárodní koordinační kanály, včetně konzulární spolupráce, a určit kontaktsta pro rodiny, kte hledají pohřešované migranty, prostřednictvím nichž mohou být rodiny průběž informony o stavu trání a získat další relevant informace při respektování práva na soukromí a ochrany osobních dat

 

e) Shromažďovat, centralizovat a systematizovat údaje týka se těl a zajistit sledovatelnost po pohřbu, v souladu s mezinárodně uznávanými forenzními standardy a zřídit koordinační kanály na nadnárodní úrovni s cílem usnadnit identifikaci a poskytování informací rodinám

 

f) Vyvíjet veške úsilí, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce, k nalezení, identifikaci a repatriaci ostat zemřelých migrantů do jejich zemí původu, respektovat přání truchcích rodin a v případě neidentifikovaných jednotlivců usnadnit identifikaci a následnou úpravu ostat a zajistit, aby se s ostatky zemřelých migrantů nakládalo důstojným, uctivým a vhodným způsobem

 

CÍL 9: Posílit nadnárodní reakci na pašování migrantů

 

25. Zavazujeme se zintenzivnit společné úsilí, abychom zabránili a čelili převaděčství posilováním kapacit a mezinárodní spolupráce za účelem prevence, vyšetřování, shání a

potrestání pašování migrantů s cílem ukončit beztrestnost převaděčských sí. le se zaručujeme, že migranti nebudou podléhat trestnímu shání za to, že byli předmětem pašování, nehledě na m trest shání za porušování jiných vnitrostátních právních předpisů. Zárov se zavazujeme k identifikaci pašovaných migrantů za účelem ochrany jejich lidských práv s přihlédnum ke zvláštním potřebám žen a tí a budeme pomáhat zejména těmto migrantům podléhacích pašování za itěžucích okolností v souladu s mezinárodním právem.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Podporovat ratifikaci, ijetí a zavedení Protokolu proti pašování migrantů po zemi, po moři a letecky, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zlinu (UNTOC)

 

b) Využívat nadnárodní, regionál a dvoustranné mechanismy pro sdílení relevantních informací a zpravodajských informací o pašeráckých trasách, modu operandi a finančních transakcích v mci pašeráckých sítí, o zranitelných stech pašovaných migrantů a dalších informací, jež povedou k rozkladu pašeráckých sítí a posílí společné reakce

 

c) Vypracovat protokoly o spolupráci podél migračních tras, které budou zohledňovat pohlaví a budou citli k dětem, které budou v souladu s mezinárodním právem vytyčovat postupná opatření pro ležitou identifikaci a pomoc převáným migrantům a usnadní přeshraniční vymáhání práva a zpravodajskou spolupráci s cílem zabránit pašování migrantů, ukončit beztrestnost převaděčů a předcházet nelegál migraci a současně zajistit, aby protipřevaděčská opatření pl respektovala lidská práva

 

d) Přijmout legislativní a ji opatření, která mohou být nezbytná, pro klasifikaci pašování migrantů jako trestného činu, pokud je spácháno úmysl a za účelem získání ímo nebo nepřímo finančního nebo jiného materiálního prospěchu pro převaděče a zahrnout do nich zvýšené sankce za pašování migrantů za itěžucích okolností v souladu s mezinárodním právem

 

e) Navrhnout, přezkoumat nebo doplnit íslušné politiky a postupy pro rozlišení mezi trestnými činy pašování migrantů a obchodování s lidmi pomocí správných definic a použití odlišných reakcí na tyto samostat trest činy, přičemž je nut uznat, že pašeráci migrantů se mohou také stát oběťmi obchodování s lidmi, proto potřebují odpovída ochranu a

pomoc

 

f) Přijmout opatření, aby se zabránilo pašování migrantů v průběhu migrního cyklu ve spolupráci s ostatními státy a íslnými zúčastněnými stranami, včet spolupráce v oblasti rozvoje, informování veřejnosti, spravedlnosti, jakož i vzlávání a budování technických kapacit na vnitrostát ast úrovni, ičemž zvlášt pozornost věnovat zeměpisným oblastem, kde systematicky zí neregulární migrace

 

CÍL 10: Předcházet obchodování s lidmi, bojovat proti němu v rámci mezinárodní migrace a úplně ho vymýtit

 

26. Zavazujeme se ijmout legislativní nebo ji opatření k prevenci, porání a vymýcení obchodování s lidmi v kontextu mezinárodní migrace posilováním kapacit a mezinárodní spolupráce za účelem vyšetřování, shání a trestá obchodování s lidmi, odrazování

poptávky, kte podporuje zneužívání vedoucí k obchodování s lidmi, a ukončení

beztrestnosti sítí obchodování s lidmi. le se zavazujeme ke zlepšení identifikace, ochrany a pomoci migrantům, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi, s důrazem na ženy a děti.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Podpořit ratifikaci, ijetí a provádění Protokolu o předcházení, potlačo a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a tmi, doplňucím Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zlinu (UNTOC)

 

b) Podporovat provádění Globálního akčního plánu pro boj proti obchodování s lidmi a vzít v úvahu íslušná doporučení Nástroje UNODC k boji proti obchodování s lidmi a dalších důležitých dokumentů UNODC při ípravě a provádění národních a regionálních politik a opatření v souvislosti s obchodováním s lidmi

 

c) sledovat neregulérní migrační cesty, kte mohou využívat sítě obchodování s lidmi za účelem ijetí a pronásledování převáděných nebo nelegálních migrantů, s cílem posílit spolupráci na dvoustranné, regionál a meziregiol úrovni v oblasti prevence, vyšetřování a shání pachatelů, jakož i identifikace a ochrany obětí obchodování s lidmi a pomoci jim

 

d) sdílet relevant informace a zpravodajské informace prostřednictvím nadnárodních a regionálních mechanismů, včet modu operandi, hospodářských modelů a podnek vedoucích k sítím obchodování s lidmi, posílit spolupráci mezi všemi íslnými aktéry, včet finančních zpravodajských jednotek, regulačních orgánů a finančních institucí, s cílem určit a narušit finanční toky souvise s obchodováním s lidmi a posílit justiční spolupráci a vynucení práva, aby byla určena odpovědnost a ukončena beztrestnost

 

e) Uplatňovat opatření, která řeší konkrét zranitelnosti žen, mužů, dívek a chlapců, bez ohledu na jejich migrační status, kteří se stali, nebo jsou vystaveni riziku, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi a jiných forem vykořisťování tím, že se jim usnadní ístup ke spravedlnosti a bude jim umožněno bezpečné oznamování bez obav z vazby, deportace nebo trestu, se zaměřením na prevenci, identifikaci, vhodnou ochranu a pomoc a řešení konkrétních forem zneužívání a vykořisťování

 

f) Zajistit, aby definice obchodování s lidmi používané v právních předpisech, migrační politice a plánování, jakož i v soudních řízeních, byly v souladu s mezinárodním právem, aby bylo mož rozlišit trestné činy obchodování s lidmi a pašování migrantů

 

g) Posílit právní předpisy a íslušné postupy s cílem posílit trest shání obchodní s lidmi, zabránit kriminalizaci migrantů, kteří jsou oťmi obchodování s lidmi za trest činy souvise s obchodováním s lidmi, a zajistit, aby oběť získala iměřenou ochranu a pomoc, nepodněnou spoluprací s orgány proti podezřelým obchodníkům

 

h) Poskytovat migrantům, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi, ochranu a pomoc, jako jsou opatření pro fyzické, psychologické a sociál zotavení, le i opatření, která jim umožní dočasně nebo trvale zůstat v zemi určení, ve vhodných případech, usnadnit ístup obětí k spravedlnosti, včet nápravy a odškodnění, v souladu s mezinárodním právem

 

i) Vytvářet vnitrostát ast informační systémy a vzlávací programy, které upozorňují

a vzlávají občany, zaměstnavatele, dále stát úředníky a členy bezpečnostních složek, které

zvyšují schopnost identifikace íznaků obchodování s lidmi, jako je nucená, povinná nebo dětská práce, v zech původu, tranzitu a určení

 

j) Investovat do informačních kampaní, ve spolupráci s příslnými zainteresovanými stranami, pro migranty a potenciál migranty o rizicích a nebezpečích obchodování s lidmi a poskytnout jim informace o prevenci a nahlašová obchodování s lidmi

 

CÍL 11: Spravovat hranice integrovaným, bezpným a koordinovaným zsobem

 

27. Zavazujeme se koordinovaně řídit naše národní hranice, podporovat bilaterál a regionál spolupráci, zajišťovat bezpečnost státům, obcím a migrantům a usnadňovat bezpečné a řádné přeshraniční přesuny li a současně předcházet nelegál migraci. le se zavazujeme provádět politiky spvy hranic, které respektují národní svrchovanost, právní stát, závazky vyplýva z mezinárodního práva, lidská práva všech migrantů bez ohledu na jejich migrační status a jsou nediskriminační, genderově citli a berou ohled na ti.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Posílit mezinárodní, regionál a meziregionál spolupráci v oblasti správy hranic, s přihlédnum ke konkrétní situaci zemí tranzitu, týka se řádné identifikace, včasného a efektivního postoupení, pomoci a vhodné ochrany migrantů v situacích zranitelnosti na státní hranici nebo v její bzkosti, v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv přijem celovládních ístupů, prováděním spolných přeshraničních školení a podporou opatření na budování kapacit

 

b) Vytvořit vhodné struktury a mechanismy pro efektivní integrované řízení hranic prostřednictvím zajištění komplexních a účinných postupů pro překračování hranic, včetně předběžného prověření přijížcích osob, předběžného hlášení veřejných dopravců a využívání informačních a komunikačních technologií při zachování zásady nediskriminace, dodržování práva na soukromí a ochrany osobních údajů

 

c) Přezkoumat a revidovat íslušné vnitrostát postupy kontroly hranic, individuálního hodnocení a procesů pohovorů, aby byl zajištěn řádný postup na mezinárodních hranicích a aby se všemi migranty bylo zacházeno v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv, a to i prostřednictvím spolupráce s národními institucemi pro lidská práva a dalšími příslnými zainteresovanými subjekty

 

d) Vypracovat dohody o technické spolupráci, kte umož státům požadovat a nabízet hmotný majetek, vybave a jinou technickou pomoc, které posílí správu hranic, zejména v oblasti trání a záchrany, jakož i během jiných mimořádných situa

 

e) Zajistit, aby orgány ochrany tí byly okamžitě informovány a izny k účasti na postupech pro určení nejlepších zájmů dítěte poté, co dítě bez doprovodu nebo odloučené dítě překročí mezinárodní hranici, v souladu s mezinárodním právem, včet toho, že budou školeni pohraniční policisté o právech dítěte a postupech citlivých na ti, jako jsou ty, které brání odloučení rodiny a spojují rodiny, když dochází k odloučení rodiny

 

f) Přezkoumat a revidovat íslušné zákony a předpisy s cílem určit, zda jsou odpovídací sankce, kte řeší nelegál vstup nebo pobyt, a pokud ano, zajistit, aby byly iměřené,

spravedlivé, nediskriminační a pl v souladu s řádnými procesními a jinými povinnostmi podle mezinárodního práva

 

g) Zlepšit přeshraniční spolupráci mezi sousedními a dalšími státy, pokud jde o zacházení s osobami překračucími mezinárodní hranice nebo usilucími o jejich překročení, včetzohlednění Doporučených zásad a poky Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva na mezinárodních hranicích při určování nejlepších postupů

 

CÍL 12: Posílit jistotu a předvídatelnost v migračních postupech ​​ pro vhodný screening, hodnocení a postoupení

 

28. Zavazujeme se zvýšit právní jistotu a předvídatelnost migračních postupů vytvořením a posílením účinných mechanismů založených na lidských právech pro iměřený a včasný screening a individuál hodnocení všech migrantů za účelem identifikaci a usnadnění přístupu k vhodným postupům pro postoupení, v souladu s mezinárodním právem.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Zvýšit transparentnost a ístupnost migračních postupů sdělováním požadavků na vstup, přije, pobyt, práci, studium nebo ji činnosti a zavedením technologie pro zjednodušení postupů při podávání žádos, aby se zabránilo zbytečnému zpoždění a výdajům států a migrantů

 

b) Vyvíjet a provádět odborná školení na regionál a meziregionál úrovni zaměřená na lidská práva a traumata pro složky chranného systému a pro vládní úředníky, včet orgánů činných v trestním řízení, íhraničních policistů, konzulárních zástupců a soudních orgánů, s cílem usnadnit a standardizovat identifikaci a postoupení, jakož i vhodnou pomoc a poradenst s ohledem na kulturu, obětem obchodování s lidmi, migrantům v zranitelných situacích, včet dě, zejména těm bez doprovodu nebo odloučených a osobám postiženým jakoukoli formou vykořisťování a zneužívání souvisecím s převáděním migrantů za přitěžucích okolností

 

c) Zavést mechanismy postoupení citli na pohlaví a na ti, včet zdokonalených kontrolních opatření a individuálních hodnocení na hranicích a stech prvního íjezdu, a to zavedením standardizovaných operačních postupů vypracovaných ve spolupráci s stními orgány, národními institucemi pro lidská práva, mezinárodními organizacemi a občanskou společností

 

d) Zajistit, aby byly migru ti okamžitě identifikovány v stech prvního íjezdu do tranzitních a cílových zemí a pokud jsou bez doprovodu nebo odloučeny, aby byly rychle odkázány na orgány ochrany dětí a další íslušné služby a aby jim byl ustanoven kompetentní a nestranný zákonný opatrovník, aby byla chráněna rodinná jednota a aby se s každým, kdo oprávněně tvrdí, že je dítě, jako s takovým zacházelo, pokud by nebylo rozhodnuto jinak prostřednictvím multidisciplinárního, nezávislého určení věku s ohledem na ti

 

e) Zajistit, aby byly, v souvislosti se sšenými pohyby, íslušné informace o právech a povinnostech vyplýva z vnitrostátních právních předpi a postupů, včet požadavků na vstup a pobyt, dostupných forem ochrany, jakož i možností návratu a opětovného zlenění, náležitě, včas a účinně sdělovány a aby byly ístupné

 

CÍL 13: Využívat detenční zařízení pouze v nejvyšší nouzi a vyvíjet alternativy

 

29. Zavazujeme se zajistit, aby kaž zadržení v souvislosti s mezinárodní migra probíhalo řádně, nebylo svévolné, bylo založené na zákonu, nutnosti, proporcionalitě a individuálních hodnoceních, aby ho provedli oprávnění pracovníci a na co nejkratší dobu, bez ohledu na to, zda zadržení nastane v okamžiku vstupu, tranzitu nebo během řízení o návratu a bez ohledu na typ sta, kde dojde k zadržení. le se zavazujeme k tomu, abychom upřednostňovali

alternativy k zadržování, které jsou v souladu s mezinárodním právem, a aby byl ijat ístup založený na lidských právech na jakékoliv zadržování migrantů s využitím zadržení jako opatření poslední instance.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Využívat stáva íslušné mechanismy v oblasti lidských práv pro zlepšení nezávislého sledování zadržování migrantů a zajistit, že se jedná o poslední možnost, že nedochází k porušování lidských práv a že státy podporu, provádějí a rozšiřují alternativy k zadržování, že dávají přednost trestům na svobodě a veřej prospěšným pracím, zejména v případě rodin atí

 

b) Vybudovat komplex knihovnu, aby mohly být šířeny osvědčené alternativy k zadržování založené na lidských pvech v kontextu mezinárodní migrace, včet usnadnění

pravidelných výměn a rozvoje iniciativ založených na úspěšných postupech mezi státy a mezi státy a příslnými zúčastnými stranami

 

c) Přezkoumat a revidovat íslušné právní předpisy, politiky a postupy týka se imigračního zadržování, aby bylo zajištěno, že migranti nejsou zadržováni svévolně, že rozhodnutí o zadržení jsou založena na zákonu, jsou iměřená, mají legitim účel a jsou činěna individuálně, pl se při nich dodržel řádný proces a procesní záruky a že zadržení migrantů není propagováno jako odrazu prostředek nebo použito jako forma krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení s migranty v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv

 

d) Poskytnout ístup ke spravedlnosti v tranzitních a cílových zech em migrantům, kteří jsou nebo mohou být zadrženi, a to včet usnadnění ístupu k bezplatmu nebo cenově dostupnému právnímu poradenst a pomoci kvalifikovaného a nezávislého právníka, jakož i přístupu k informacím a právu na pravidel přezkoumání íkazu k zadržení

 

e) zajistit, aby byli ichni migranti ve vaz informováni o důvodech jejich zadržení v jazyce, kterému rozu, a usnadnit výkon jejich práv, včetně bezodkladné komunikace s příslnými konzulárními nebo diplomatickými úřady, právními zástupci a členy rodiny, v souladu s mezinárodním právem a zárukou řádného procesu

 

f) Omezit negativní a potenciál trvalé účinky zadržování na migranty m, že jim bude zaručen řádný proces a přiměřenost, že jde o co mož nejkratší dobu, že bude chráněna jejich fyzická a duševní integrita tak, že jim bude inejmenším poskytnut ístup k potravim, základní zdravot péče, právnická poradna a pomoc, informace a komunikace, jakož i odpovída ubytování v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv

g) Zajistit, aby echny vládní orgány a soukromé subjekty ležitě pověřené správou přistěhovalecké vazby postupovaly způsobem, který je v souladu s lidskými právy a byly proškoleny v tématu nediskriminace a předcházení svévolného zatýkání a zadržení v souvislosti s mezinárodní migra a byly odpovědné za porušování nebo zneužívání lidských práv

 

h) Chránit a respektovat práva a nejlepší zájmy dítěte za všech okolnos, bez ohledu na jejich migrační status, tím, že bude dostupná a ístupná široká škála alternativních trestů k

zadržení, budou upřednostňovány veřej prospěš práce, které zajistí ístup ke vzlání a zdravot péči a respektují právo na rodinný život a jednotu rodiny a snažit se o ukončení praxe zadržování tí v souvislosti s mezinárodní migra

 

CÍL 14: Zlepšit konzulární ochranu, pomoc a spolupráci během celého migračního cyklu

 

30. Zavazujeme se posílit konzulární ochranu a pomoc našim státním íslušníkům v zahraničí, jakož i konzulární spolupráci mezi státy s cílem lépe chránit práva a zájmy ech migrantů v každém okamžiku a rozšiřovat funkce zastupitelských úřadů, aby se zlepšila interakce mezi migranty a státními orgány zemí původu, tranzitu a určení v souladu s mezinárodním právem.

 

Abychom splnili tento závazek, budeme čerpat z následucích aktivit:

 

a) Spolupracovat na budování konzulárních kapacit, školit konzulární úředníky, podporovat společné uspořádání konzulárních služeb tam, kde jednotli státy postdají kapacitu, a to i prostřednictvím technické pomoci, a rozvíjet dvoustranné nebo regionál dohody o různých aspektech konzulární spolupráce

 

b) Zapojit íslušné konzulární a imigrační pracovníky do stávacích glolních a regionálních fór o migraci za účelem výměny informací a osvědčených postupů o otázkách společného zájmu, které se týkají občanů v zahraničí, a ispívat tak k rozvoji komplexní a důkazy podložené migrační politiky

 

c) Uzavírat dvoustranné nebo regionál dohody o konzulární pomoci a zastoupení na stech, kde mají státy zájem na posílení efektivních konzulárních služeb v oblasti migrace, ale nemají diplomatickou nebo konzulární zastoupení

 

d) Posílit konzulární kapacity s cílem identifikovat, chránit a podporovat naše státní příslušníky v zahraničí, kteří se ocitnou ve stavu nouze, včet obětí porušování nebo zneužívání lidských a pracovních práv, obětí trestných činů, obětí obchodování s lidmi, migrantů převáděných za přitěžucích okolností a migrucích pracovní zneužívaných během náboru, tak, že v tomto ohledu budou proškoleni konzulární úředníci o činnostech respektucích lidská pva, s ohledem na gender a citlivých k dětem

 

e) Poskytnout našim státním íslušníkům v zahraničí íležitost zaregistrovat se v zemi původu, v úz spolupráci s konzulárními, vnitrostátními a stními úřady, a také s příslnými organizacemi migrantů, což poslouží jako prostředek k usnadně ístupu k informacím, službám a pomoci migrantům v mimořádných situacích a zajistí migrantům relevant a včasné informace, například tak, že budou zřízeny linky pomoci a konsolidovány

vnitrostát digitál databáze, s ohledem na zachování práva na soukromí a ochranu osobních údajů

 

f) Poskytovat konzulární podporu našim státním íslušníkům prostřednictvím poradenství, včet toho ohledně stních zákonů a zvyklos, interakcí s úřady, finančního zleňování a zakládání firem, jakož i vydáváním íslušné dokumentace, jako jsou cestovní doklady a konzulární doklady totožnosti, které mohou usnadnit ístup ke služm, pomoc při mimořádných situa</