Hadziandreou

Mnozí apologetové islámu rádi argumentují tím, že křesťanství mělo v historii také svoje velmi temné stránky a islám, který je údajně o 600 let mladší, se brzy určitě změní a zlepší stejně, jako se v novověku po třicetileté válce (1618-1648) změnilo křesťanství, a nastane jakési islámské osvícenectví. Stačí jen dát muslimům k té pozitivní změně čas, klid k práci a zatím tolerovat “některé nedostatky a problémy”. Jenže kde berou jistotu? Co když to je jenom veliký omyl?

kouzlo Orientu

Křesťanský svět si nejen dnes, ale i v minulosti naplňoval svůj obraz islámské civilizace vlastním obsahem a často pak podléhal zklamání či pocitu křivdy, jestliže výsledek nakonec neodpovídal skutečnosti. Proto se začíná hovořit o selhání multikulturalismu ve vztahu k islámu. [8] Již v 18. století, když se podařilo (již podruhé, poprvé to bylo v 8. století) zachránit Evropu od islámizace, se na stěnách aristokratických rezidencí od Londýna po Petrohrad objevovaly obrazy tureckých lázní, svůdných odalisek a mužných orientálců se šálkem kávy a vodní dýmkou. Evropské porcelánky chrlily figurky Turků a Turkyň a hudební kompozice la turca podnítily vznik nových hudebních nástrojů. Turci a Arabi se stali tématem dne, módou, ba přímo vášní. Ve vysněném Orientu plného břišních tanců, barev a vůní, jak si ho pro sebe popisovaly evropské romantické knihy, panovala moudrost a spravedlost, byl tam dostatek sexu, orientální krasavice v lázních vystavovaly bez okolků všechny své vnady, muži byli pravdomluvní a krásní, k tomu vzácná koření a parfémy. S nástupem kolonializmu v 19. století se islámský Orient stal symbolem romantiky, erotiky a vůbec představ o vysněném v Evropě dávno ztraceném zlatém věku starověku. Evropou vymyšlený Orient byl a pro mnohé ještě je světem zázraků. [12] Jenže evropské národy na Balkáně, především Řekové a Slované, poznaly zázraky islámu jinak, samy na sobě. Balkán byl před příchodem islámu kolébkou a centrem evropské civilizace. Nyní, po těžkém osvobozování především v průběhu 19. století do 1. sv. války (1914-1918), kdy definitivně padla Osmanská říše, to je ve srovnání se zbytkem Evropy nejzaostalejší kout naší země. Nejzaostalejší především tam, kde islám zůstal ještě trčet nebo se dokonce vrací zpátky (Albánie, Bosna, Kosovo, jihovýchodní Bulharsko).

demonstrující Koptové v Egyptě

Podobně by mohly vyprávět křesťanské národy v islámských zemích, kterým se podařilo přežít islámskou expanzi v 7. století. Jsou to například Koptové, čili původní Egypťané (muslimy dobyt roku 646), arabsky mluvící křesťané v Jordánsku, Libanonu, Palestině, Íráku a dalších zemích a mnozí další. Tito lidé jsou totiž pravými dědici obdivuhodných, ale již dávno islámem zničených starověkých kultur blízkého východu a dnes vedou jako občané druhé kategorie boj o přežití. [10]

islámisté v Holadsku

V této době Evropa po zkušenostech s kolonialismem a novodobým islámským terorismem bolestně poznává, že svět islámu není pohádkový svět, ale že to je oblast zaostalosti, negramotnosti, nemocí, bídy, násilí, válek, zkrátka že je to svět veskrze primitivnější, než je ten náš. Romantizující orientalismus si vytvořil falešnou představu islámu, která neodpovídala realitě. Islám se svým sebepochopením podstatně odlišuje od západních společenských hodnot. Naprosto odlišně chápe vztah člověka a Boha, odlišně chápe rovnoprávnost muže a ženy. Islám má celkově naprosto odlišnou strukturu soužití společnosti, politiky a náboženství. [1] Ale mnozí romantičtí intelektuálové diskutující o islámu to stále ještě přehlížejí a předpokládají, že všechna náboženství jsou nějak podobně strukturována; že jsou všechna náboženství víceméně stejným způsobem zabudovatelná do demokratického systému s jeho právními řády a jeho svobodným prostorem, který tento právní řád poskytuje a tím pádem jsou všechna náboženství sobě rovnocenná, na každém se může najít něco nepěkného nebo naopak cenného. Konkrétní důkazy o problémech islámu jako celého systému přehlížejí a nepovažují je za podstatné, protože nejsou v souladu s jejich představou. Kdo s jejich pohádkou nesouhlasí a rozšlape jim bábovičku, je bez ohledu na předložené důkazy promptně označen za nesnášenlivého rasistu a xenofoba nebo, je-li věřící, za náboženského fanatika, protože romantický intelektuál má patent na svoji pravdu, kterou si v krajním případě vynucuje podáváním žalob. [3] [4] [5]

demostrace pro zákon Šárí’a

Bohužel islám nezná oddělení politické a náboženské oblasti, které v sobě od počátku neslo křesťanství a židovství. Korán je ucelený náboženský zákon, který řídí celek politického a společenského života a dbá na to, aby celé uspořádání života bylo uspořádání islámské. Šarí’a utváří společnost od začátku až do konce. Islám má jiné pojetí životního uspořádání, zahrnuje prostě všechno. Jeho životní uspořádání je jiné než naše. Existuje tu zcela zřetelné podřízení ženy muži, velmi pevně zabudované, a našim moderním představám o civilizované společnosti odporující řád trestního práva, celého života. Islám není konfese, která je zahrnutelná do svobodného prostoru pluralistické společnosti. Islám je velmi monokulturní a xenofobní a zároveň velmi komplexní memetický systém postavený na principech dominance a podřízení, strachu z pekla a rajské odměny za poslušnost. [1] [6]

mešita saúdského krále Fahda v Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Muslimové tohle všechno dobře vědí a tak na jednu stranu s radostí využívají naivitu našich intelektuálů hlásajících multikulturalitu a na druhé straně dovnitř své komunity posilují vlastní sebevědomí a pocit nadřazenosti nad evropskou civilizací. Finanční moc, kterou získaly některé arabské země z prodeje ropy, jim umožňuje, aby v Evropě stavěly velké mešity (např. džamija krále Fahda v Sarajevu), zajistily přítomnost muslimských kulturních institutů a podobně. Islám dnes vidí západní země jako morálně a nábožensky zdegenerované a neschopné (jsme psychopati, homosexuálové a laciné děvky, jíme nečistá jídla a obcujeme se zvířaty, především se psy). Západ je dobrý už jen na know-how, především pro zbraně a výrobní technologie, ale nemá žádnou morálku ani víru. Islám je náboženství, které zkažené umírající Evropě odolává a vítězí. Muslimové věří, že jsou náboženskou silou budoucnosti. Dříve Šarí’a a všechno s ní spojené ustupovalo, ale teď nastoupila nová hrdost. [2]

Můžeme tedy po tom všem stále romaticky věřit, že se islám stane lepším náboženstvím? Že má před sebou svoje osvícenectví po vzoru osvícenectví evropské civilizace? Že evropskou civilizaci obohatí? Bohužel na prostou sekvenčnost dějin, kdy jedno následuje po druhém a opakuje jeho historii, nelze s jistotou spoléhat. To je jen blud evropské romantické vědy 19. století o tom, že evoluce běží pouze lineárně, jako korálky na niti a vždy jen od forem horších k formám lepším. Trpěl tím i Darwin, přičemž dnes je tato původní naivně gradualistická verze evoluční teorie snadným terčem pro kreacionisty. Podobné to je s pohledem na vývoj civilizace. Evoluce čehokoliv je totiž složité vzájemné ovlivňování a paralelní interakce více vývojových linií vedle sebe, je to koexistence různých forem v jednom čase. Jsou to dlouhá období stagnace. Jsou to nejen postupné změny vývojových linií, ale také odštěpování nových linií. Například ve vývoji života na planetě Zemi máme desítky a stovky milionů let neměnné primitivní druhy, jako například žraloky, červy a plísně, přičemž vedle těchto primitivních, neměnných forem života koexistují a mění se jiné progresívnější druhy, jejichž vývojová linie může mít starší počátek než u sousedního primivnějšího neměnného druhu a obvykle stagnující druhy svým vývojem předbíhají. [6] [7]

Podívejme se takto na vývoj judaismu a křesťanství, které islámská věda i praxe zjednodušeně chápe jako historicky starší předstupně islámu, které bylo třeba islámem jaksi opravit a zdokonalit a nyní je nutné je islámem nahradit.

Před Kristem bylo židovství jediným Abrahámovským náboženstvím. Avšak je třeba připomenout, že na židovství měl nepochybně vliv starý Egypt, Mezopotámie, helénismus, zoroastrismus a další. Potom se objevilo křesťanství jako nová odnož židovství. Původní židovství se však dál vyvíjelo také a tak se oba systémy začaly synchronizovat a vzájemně na sebe působit.

U židů vznikla postupně mišna (okolo roku 200), gemara (5. století), kabala (7.-13. století), šulchal aruch (16. století), u křesťanů podobně bohatá literatura církevních otců (3.-12. století) a celá středověká filosofie, jako například scholastika (11.-15. století), filokalia (4.-15. století) atd. Co je tedy z dnešního pohledu starší? Křesťanství nebo židovství? Tahle otázka nemá smysl, stali se z nich sourozenci, kteří vedle sebe dospívali a stále vedle sebe žijí. Nelze se upínat pouze na datum začátku, a i kdyby to šlo, tak na které datum? Kdy vzniklo židovství? Kdo ho založil? Legendární Mojžíš, proroci a nebo Jehuda ha-Nasi žijící 200 let po Ježíšovi? Kdy vzniklo křesťanství? Setkáním apoštolů v den pentekosty po Ježíšově zmrtvýchvstání okolo roku 33? Nebo později v Římě za apoštola Pavla? Nebo až za římského císaře Konstantina I. (+337), který ho legalizoval a institucionizoval, či ještě později za císaře Theodosia I. (347-395), který ho ustanovil státním náboženstvím? Podobně to je s islámem. Letopočet se počítá od Mohamedova útěku z Mekky (622), ale Korán byl sepsán až po Mohamedově smrti (+632), hadíthy ještě později asi 2 až 4 století po Mohamedovi.

islámské vzdělávání – chlapci

Islám se do evoluce lidské civilizace také mohl zapojit a ze začátku to dokonce zkoušel například ve formě středověké perské vzdělanosti v období 8. – 13. století. Jenže v té době se islám zastavil a dnes už zaostává tisíc let. Evropská civilizace objevila Ameriku (1492) a křesťané společně s židy v novověku nastartovali vědeckotechnickou revoluci. Zaostalý islám se proti nim ostře vymezil, židům a křesťanům vyhlásil válku a svoji neměnnost považuje za přednost. [1] [11]

islámské vzdělávání – dívky

Proto vůbec není jisté, že se Islám dočká svého vlastního osvícenství. Osvícenství totiž už proběhlo – před čtvrt tisíciletím. Křesťané a židé se ho úspěšně zúčastnili, jenže muslimové ne. Bohužel islám vždy to, co nejlepšího světu dal, sám později zadusil. Klerikové islámu kázali pálit knihy vlastních filosofů, Avicenny (Ibn Síná, 980-1037) a Averroa (Ibn Rušd, 1126-1198). Ano, křesťané židé se ve minulosti chovali stejně primitivně, ale od té doby se evropská civilizace posunula úplně jinam. Muslimové však na té úrovni ustrnuli, ba šli ještě níž.

Muslimové dnes rádi argumentují starou islámskou vědou z dávných dob. Jenže i tato věda byla vybudovaná především na troskách dobyté Východořímské říše (Byzance), Persie a Indie. Jistěže ke cti prvních muslimů lze přiznat, že zpočátku vstřebávali a udržovali vzdělanost dobytých národů. Jenže vždy poté, co si upevnili moc, nastal strašný civilizační úpadek, který trvá dodnes. Šárí’a je převzatá ze starobabylónských zákonů staré Asýrie a Chaldeje (např. zákoník krále Chammurapiho, 1792 př.Kr. -1750 př.Kr.) atd. [1]

Není pravda, že do Evropy přes islám přišla veškerá antická věda. Mnoho zůstalo zachováno v synagogách a křesťanských klášterech, a také v Konstantinopoli – hlavním městě východořímské říše, které zůstalo zachováno do roku 1204. Proto například skoro celou antickou (klasické Řecko a Řím) filozofickou školu dnes známe z literárního díla byzantského rektora konstantinopolské univerzity a patriarchy orthodoxní církve Fotia (sv. Fotios, 820-891), který byl mimo jiné také učitelem našeho Konstantina Filosofa (sv. Cyril, 827-869), bratra Metoděje (sv. Metoděj, 813-885). Starou muslimskou vědu většinou pěstovali Peršané a Židé. Nebyli to Arabové. Například Muhammad bin Músá al Chwárizmí (780-850), který dal Evropě algebru, desítková čísla, astronomii, zdokonalený astroláb (to je např. ciferník pražského orloje, pokud to nevíte) a jiné, byl Peršan. Tento muslim kdysi sestavil astroláb, aby se lépe měřil čas pro modlitbu = salát, ale dnes po 1200 letech ho jiný muslim ničí, protože astroláb dnešní “modernější” islám při modlitbě rozptyluje. [14].

televizní kázání

Stejně tak nelze po muslimsku přehánět jedno krátké dávné období křižáckých válek na blízkém východě, kdy křesťané mezi roky 1096 a 1271 bojovali na islámském území (původně však také židovském a křesťanském). Islám totiž už od svého vzniku dodnes útočí na evropskou civilizaci i ostatní civilizace a počet našich lidí zabitých a odvlečených do otroctví a do harémů v 1400 let trvajících islámských válkách po celém světě je nespočitatelný. O tom se  jaksi z umělé, moderní nexenofobní a multikulturní ohleduplnosti nesmí mluvit. A také ze strachu, nechceme přece, aby nám po světě druhý den hořely ambasády. [11]

islámský bojovník za džihád

Islám začal v 7. století jako nenápadný kult, jenže vojensky zdatní muslimové, kteří byli zpočátku bráni jako partneři pro vnitropolitické šarvátky ve Východořímské říši, dokázali rychle porazit dvě impéria starověku (Peršany a Římany=Byzanc), jsou dodnes na svém válečném tažení a vymezili se proti civilizaci židů a křesťanů. [13] Svoji pastvinu si muslimové vypásli na poušť a to především na poušť duchovní. Proto se jako roj kobylek neustále houfují a odlétají vyžírat další pastviny. Současný konflikt evropské křesťanské a židovské civilizace na jedné straně a islámské civilizace na straně druhé je ve zkratce rozporem mezi archetypem zemědělce, který svoji půdu zúrodňuje a obdělává, a archetypem kočovného pastevce, který ji jen vypásá.

Jak napsal Imám Al-Bayhaqi (994-1066): “Muslim by neměl chodit za kravským ocasem, ale měl by se přednostně věnovat džihádu.” [9]

 

další čtení

 1. Je islám anticivilizace? https://www.davinciprague.cz/clanky/je-islam-anticivilizace/
 2. Radical Islam on Europe’s Frontier – Bosnia & Herzegovina, US Military Academy, NATIONAL SECURITY AND THE FUTURE 1-2 (9) 2008, pp.35-52 http://hrcak.srce.hr/file/33311
 3. Islám se šíří ohněm, mečem a pyjem: http://www.reflex.cz/clanek/co-vas-zajima/49961/islam-se-siri-ohnem-mecem-a-pyjem.html
 4. Czech Defence League: http://www.czdl.cz/
 5. články Lukáše Lhoťana: http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/
 6. Mem, teorie memů, memetická evoluce, sobecký gen: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mem
 7. Evoluční teorie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evolu%C4%8Dn%C3%AD_teorie
 8. Multikulturalismus selhal: http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-49799250
 9. Imám Al-Bayhaqi (994-1066): http://www.sunnah.org/history/Scholars/imam_bayhaqi.htm
 10. Arab Christian Minority needs protecting: http://www.thepunch.com.au/articles/the-arab-worlds-christian-minority-needs-protecting/
 11. Memri-TV monitor project: http://www.memritv.org/
 12. Kouzlo Orientu: http://kouzloorientu.com/
 13. Islámská expanze: http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1msk%C3%A1_expanze
 14. Muslim Damages 14th-Century Astronomical Clock In Lyon Because It Prevented Him From Centrating On His Prayers: http://newenglishreview.org/blog_comment.cfm/blog_id/48314